– „NIANIE W GMINIE WITONIA SZANSĄ DLA RODZICÓW”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego    Województwa       Łódzkiego    na    lata   2014    –   2020    współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Działanie X.I „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 568 500,00 ZŁ.

Celem projektu jest utrzymanie zatrudnienia lub poprawa godzenia życia zawodowego z prywatnym wśród 12 pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (10K,

2M) poprzez zapewnienie świadczenia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez 12 niań na terenie Gminy Witonia (woj. łódzkie) w okresie 01.05.2022 r. – 30.06.2023 r.,
a dodatkowym rezultatem będzie zaktywizowanie 12 osób zatrudnionych jako nianie. Cel główny stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Witonia.
Cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ 2014 2020 „wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących

opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3″. Dzięki realizacji projektu – utworzeniu 12 nowych miejsc opieki w formie pozainstytucjonalnej – niani 12 osób (10K, 2M) utrzyma zatrudnienie.

Projekt zakłada okres finansowania niani przez 12 miesięcy. Projekt zakłada okres finansowania ze środków EFS wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenia społeczne

oraz ubezpieczenie zdrowotne niani sprawującej opiekę względem konkretnego dziecka i opiekuna przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Grupą docelową projektu będą:

1. Osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (10K, 2M).

Udział w projekcie może wziąć osoba spełniająca łącznie poniższe wymagania: 

  • zamieszkuje na terenie Gminy Witonia,
  • jest osobą pracującą, która sprawuje opiekę nad dzieckiem/dziećmi od 20 tygodnia życia  do lat 3,
  • drugi rodzic dziecka pracuje – nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko,
  • której dziecko nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego ani nie jest pod opieką dziennego opiekuna.

Do kryteriów premiujących należy m.in. : samotne wychowywanie dziecka, niepełnosprawność, wielodzietność rodziny

Back to top
Województwo Łódzkie Ogrodem Polski : Warsztaty dla mieszkańców z zakresu ogrodnictwa w OSP Witonia. Więcej informacji i rejestracja tutaj. Województwo Łódzkie Ogrodem Polski : Warsztaty dla mieszkańców z zakresu ogrodnictwa w OSP Witonia. Więcej informacji i rejestracja tutaj. Województwo Łódzkie Ogrodem Polski : Warsztaty dla mieszkańców z zakresu ogrodnictwa w OSP Witonia. Więcej informacji i rejestracja tutaj. Województwo Łódzkie Ogrodem Polski : Warsztaty dla mieszkańców z zakresu ogrodnictwa w OSP Witonia. Więcej informacji i rejestracja tutaj.