– Deklaracja dostępności

Aktualizacja Deklaracji  Dostępności

Deklaracja dostępności 

Urząd Gminy w Witoni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.gminawitonia.pl 

Data publikacji strony internetowej: 31.03.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2022 r.

Dane teleadresowe jednostki:

Gmina Witonia

ul.St. Starzyńskiego 6A

99-335 Witonia

Tel. 24 3564710

e-mail: sekretariat@gminawitonia.pl
strona internetowa: www.gminawitonia.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • filmy nie posiadają napisów ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Ułatwienia na stronie podmiotowej

 • kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA
 • możliwość powiększania wielkości liter
 • wszystkie strony posiadają okienko wyszukiwarki

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 31.03.2022r

Aktualizację deklaracji sporządzono dnia 29.03.2023r

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Strona obsługuje standardowe skróty klawiszowe przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba  do kontaktu  – Katarzyna Gonera, adres poczty elektronicznej sekretariat@gminawitonia.plKontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 3564710. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacje mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Gminy w Witoni przy ul.St.Starzyńskiego 6a

Do budynku prowadzą 4 wejścia :

Pierwsze: wejście główne od strony wschodniej przy ul.St.Starzyńskiego 6a prowadzą do niego schody.

Drugie: wejście od strony południowej od ulicy Stefana Starzyńskiego 6, prowadzą schody i podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Trzecie: wejście od strony ul.Północnej ( od strony Poczty ) prowadzą do niego schody.

Czwarte: wejście od strony ul.Północnej, z dostępem do windy .

Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach .

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w części budynku przy USC (od strony ul.St.Starzyńskiego 6).

Przed budynkiem wyznaczono 10 miejsc parkingowych dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Gminy wyposażony jest w pętlę indukcyjną , system do alternatywnej komunikacji z kamerą .

Urząd Gminy w Witoni obecnie nie udostępnia tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Witoni mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, zgłaszając taką chęć co najmniej na 5 dni roboczych przed planowaną wizytą  ze wskazaniem  metody komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).

Zgłoszenia można dokonać:

 • telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr telefonu: 24 3564710
 • wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając go mailem na adres: sekretariat@gminawitonia.pl, faksem na nr: 24 3564710 lub listownie na adres: Urząd Gminy w Witoni, ul.St.Starzyńskiego 6a, 99-335 Witonia

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Deklaracja dostępności 

Urząd Gminy w Witoni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.gminawitonia.pl 

Data publikacji strony internetowej: 31.03.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2022 r.

Dane teleadresowe jednostki:

Gmina Witonia

ul.St. Starzyńskiego 6A

99-335 Witonia

Tel. 24 3564710

e-mail: sekretariat@gminawitonia.pl
strona internetowa: www.gminawitonia.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • filmy nie posiadają napisów ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Ułatwienia na stronie podmiotowej

 • kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA
 • możliwość powiększania wielkości liter
 • wszystkie strony posiadają okienko wyszukiwarki

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 23.09.2020 r

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Strona obsługuje standardowe skróty klawiszowe przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba  do kontaktu  – Katarzyna Gonera, adres poczty elektronicznej sekretariat@gminawitonia.plKontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 3564710. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacje mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Gminy w Witoni przy ul.St.Starzyńskiego 6a

Do budynku prowadzą 4 wejścia :

Pierwsze: wejście główne od strony wschodniej przy ul.St.Starzyńskiego 6a prowadzą do niego schody.

Drugie: wejście od strony południowej od ulicy Stefana Starzyńskiego 6, prowadzą schody i podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Trzecie: wejście od strony ul.Północnej ( od strony Poczty ) prowadzą do niego schody.

Czwarte: wejście od strony ul.Północnej, z dostępem do windy .

Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach .

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w części budynku przy USC (od strony ul.St.Starzyńskiego 6).

Przed budynkiem wyznaczono 10 miejsc parkingowych dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Gminy w Witoni obecnie nie udostępnia tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Witoni mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, zgłaszając taką chęć co najmniej na 5 dni roboczych przed planowaną wizytą  ze wskazaniem  metody komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).

Zgłoszenia można dokonać:

 • telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr telefonu: 24 3564710
 • wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając go mailem na adres: sekretariat@gminawitonia.pl, faksem na nr: 24 3564710 lub listownie na adres: Urząd Gminy w Witoni, ul.St.Starzyńskiego 6a, 99-335 Witonia

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...