– RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Wójt Gminy Witonia, informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Witonia, ul. Stefana Starzyńskiego 6A, 99-335 Witonia;
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, pocztą tradycyjną na adres ul. Stefana Starzyńskiego 6A, 99-335 Witonia lub iodQgminawitonia.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach określonych w Ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) oraz w Statucie Gminy Witonia na podstawie Art. 6, ust.1. pkt a) i c) w.w. Rozporządzenia;
  • Pani/Pana dane są udostępniane zleceniobiorcom i dostawcom usług w celu prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy w Witoni.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Gminy Witonia;
  • w zależności od charakteru przetwarzania, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Back to top
Ptasia grypa w miejscowości Prądzew Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Informujemy iż 17 stycznia 2023 roku minął termin płatności 4 raty za odpady komunalne         Ptasia grypa w miejscowości Prądzew Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Informujemy iż 17 stycznia 2023 roku minął termin płatności 4 raty za odpady komunalne         Ptasia grypa w miejscowości Prądzew Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Informujemy iż 17 stycznia 2023 roku minął termin płatności 4 raty za odpady komunalne         Ptasia grypa w miejscowości Prądzew Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Informujemy iż 17 stycznia 2023 roku minął termin płatności 4 raty za odpady komunalne