– Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

• 2 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

• 2 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie

• 1,20 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego zużywanego do produkcji rolnej w II naborze wniosków w 2023 roku

 Od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. producent rolny może złożyć:

Posiadacz wyłącznie gruntów-użytków rolnych składa wniosek na dotychczas obowiązującym wniosku na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu niewykorzystanego w I naborze wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l na 1 ha użytków rolnych

Posiadacz gruntów – użytków rolnych oraz bydła  składa wniosek na dotychczas obowiązującym wniosku na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu niewykorzystanego w I naborze wniosków przysługującego w 2023 r w ilości 110 l na 1 ha użytków rolnych i 40 l na 1 DJP bydła;

Posiadacz gruntów – użytków rolnych oraz świń, owiec, kóz i koni  składa dwa wnioski -wniosek dotychczas obowiązujący na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  oraz wniosek  w odniesieniu do świń owiec, kóz i koni z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji świń, owiec, kóz lub/ i koni w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu przysługującego w 2023 r. . w ilości 40 l na 1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l na 1 szt. świń

W przypadku ubiegania się w II terminie składania wniosków przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła (jeśli nie było załączone w I turze), do świń, owiec i kóz do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Do wniosku o zwrot podatku składanego w II terminie składania wniosków w 2023 r. w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. ustalonej na podstawie ilości posiadanych koni w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 r. i podzielonej przez 12 w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego w II terminie składania wniosków ustala się jako iloczyn

ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra wynoszącej:

2 zł/ 1 litr ON na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.02.2023 r. – 31.07.2023r.

– 1,20 zł/l ON dla posiadających w 2022 r. świnie, owce, kozy i konie na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.08.2022 r. – 31.01.2023 r.

z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, pozostającego

limitu na II nabór wniosków i liczby 110 na 1 ha powierzchni użytków rolnych według stanu na dzień 1 lutego 2023 roku,

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, pozostającego

limitu na II nabór wniosków i:

*liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2022 r,

*liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń posiadanych przez producenta rolnego w 2022 r,

*liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 roku.

Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku  akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie 2 – 31 października 2023 r.  przelewem na rachunek  bankowy podany we wniosku.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...