– Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielania pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w keyzysie dotkniętym problemem przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witoni i realizuje działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.Dz.U.2020.218)

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwidziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwnecji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielnia pomocy w środowsiku lokalnym;
 • inicjowanie działa w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Witoni wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Policji;
 • Oświaty;
 • Ochrony Zdrowia;
 • Sądu Rejenowego;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zespół Interdysycplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe, w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W związku z tym może m. in.:

 • składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie
 • zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka
 • pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowania w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy.

Niebieska Karta

W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy domowej wszczynana jest procedura „Niebieskie Karty” poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta A”. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez służby w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.

Niebieska Karta to procedura stosowana przez grupę specjalistów powołanych w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w celu lepszej ochrony osób, które stały się ofiarą przemocy domowej. Niebieska Karta dokumentuje sytuację, pokazuje skutki i stanowi ważny dowód w sprawie karnej. Ponadto po wypełnieniu Niebieskiej Karty i wszczęcia procedury sytuacja rodziny będzie nadzorowana przez funkcjonariusza Policji i pracownika socjalnego.

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Grupa Robocza

Przez Zespół Interdyscyplinarny tworzone są Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład Grupy Roboczej wchodzą osoby pracujące w bezpośrednim kontakcie z rodzinami. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Po otrzymaniu „Niebieskiej Karty – A” pracownik socjalny niezwłocznie zaprasza ofiarę przemocy do sporządzenia „Niebieskiej Karty – C”, w ramach której pracownik socjalny m.in.:

 • diagnozuje sytuację rodziny i potrzeby ofiary przemocy;
 • udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej oraz socjalnej;
 • informuje o formach pomocy dzieciom doznających przemocy;
 • ustala z osobą pokrzywdzoną wizyty w miejscu zamieszkania;
 • informuje o konsekwencjach stosowania przemocy w rodzinie.

Natomiast sprawcy przemocy wzywani są na posiedzenie Grupy Roboczej gdzie wypełnia się „Niebieską Kartę – D” oraz zobowiązuje się sprawcę do podjęcia stosownych działań i informuje o konsekwencjach stosowania przemocy w rodzinie. Jeżeli sprawca przemocy prezentuje bierną postawę sytuacja działa na jego niekorzyść.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...