– Wójt Gminy Witonia ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Witonia

            W związku z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951) ogłaszam nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Witonia.

Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnienie działań zapewniających właściwą opiekę nad wartościowymi elementami substancji zabytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji z uwagi na ich szczególne znaczenie w kreowaniu wizerunku Gminy.

  1. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, które posiadają tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w § 1 uchwały nr LIX/312/23 Rady Gminy Witonia z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Witonia, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązanego
  2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach określonych w §1, których przeprowadzenie planowane jest w roku złożenia wniosku z zastrzeżeniem § 12 ust 2 uchwały nr LIX/312/23 Rady Gminy Witonia z dnia 2 marca 2023 r.
  3. Dotacja może obejmować nakłady konieczne, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. t. j. z 2022 r. poz. 840 z 2023 r. poz. 951).
  4. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, przy zabytku, o którym mowa w § 1 uchwały nr LIX/312/23 Rady Gminy Witonia z dnia 2 marca 2023 r.
  5.  ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego, w zależności od środków, przyznanych przez Radę Gminy Witonia.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Witoni –

w Sekretariacie pokój nr 10 w terminie do dnia 11.08.2023 r. do godz. 12.00.

Wnioski o dotację złożone po dniu 11.08.223 r. po godz. 12.00 nie będą rozpatrywane.
1. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Witoni lub data wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy drogą pocztową.
2. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
3. Komisja Konkursowa dokona oceny formalnej złożonych wniosków w dniu 11 sierpnia 2023r. po godz. 12.00.
IV. Zasady wyboru wniosków

Wyboru wniosków dokonuje Wójt Gminy Witonia po pozytywnej weryfikacji i rekomendacji Komisji, uwzględniając spełnienie wymogów formalnych, merytorycznych oraz kolejność zgłoszenia wniosków. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

V. Informacja o przyjęciu wniosków

Informacja o przyjętych i zgłoszonych do dofinansowania wnioskach zostanie zamieszczona w na stronie internetowej Urzędu Gminy w Witonia www.gminawitonia.pl.

VI. Postanowienia końcowe

1. Dodatkowych informacji w Urzędzie Gminy w Witoni na temat naboru udziela Pani Ilona Szałowska, kontakt tel. 24 356 47 08.

Załączniki:

  1. UCHWAŁA NR LIX/312/23 RADY GMINY WITONIA z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Witonia (pdf.)
  2. wniosek o udzielenie dotacji celowej (doc.)

PROTOKÓŁ WYBORU –

nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Witonia z dnia 09.08.2023 r.  nr BD.271.21A.2023

O treści:

W związku z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951) ogłaszam nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Witonia.

Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnienie działań zapewniających właściwą opiekę nad wartościowymi elementami substancji zabytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji z uwagi na ich szczególne znaczenie w kreowaniu wizerunku Gminy.

WYKAZ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW:

  1. Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny dziewicy męczennicy w Witoni

Po rozpatrzeniu wniosku Komisja stwierdza spełnienie przez wnioskodawcę (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny dziewicy męczennicy w Witoni) wszystkich wymogów formalnych, merytorycznych jednocześnie Wójt Gminy Witonia zatwierdza projekt do realizacji.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...