– Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, iż do dnia 31 stycznia 2022r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2021 i dokonać opłaty za zezwolenia w 2022r. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie skutkuje koniecznością dokonania wysokiej opłaty dodatkowej, a nawet wygaśnięciem (utratą) zezwolenia. Obecnie nie wprowadzono ulg związanych z koniecznością dokonania opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Nie odroczono również terminu, w którym należy złożyć oświadczenie i uiścić opłatę. Należy podkreślić, że zasady tych opłat (ich wysokość, terminy płatności, skutki niedotrzymania terminu itp.) są regulowane ustawowo, a Urząd Gminy Witonia nie ma na to wpływu. Dodatkowo informujemy, że sprawy złożenia oświadczenia i dokonania opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu można załatwić bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie. Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2021 r. można złożyć w jeden z następujących sposobów:

1. Za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) – można wysłać dwa wypełnione i podpisane egzemplarze oświadczenia listem poleconym na adres: Urzędu Gminy Witonia, Witonia ul. Stefana Starzyńskiego 6A, 99-335 Witonia;

2. Za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego;

3. Drogą mailową, poprzez wysłanie zeskanowanego oświadczenia na adres: sekretariat@gminawitonia.pl, w takiej sytuacji, proszę pamiętać o konieczności dostarczenia do Urzędu również oryginału oświadczenia (w dwóch egzemplarzach) – pocztą do dnia 31 stycznia 2022r.;

Ponieważ kasa Urzędu jest czynna do godz. 14-tej, prosimy o dokonywanie wpłat na konto nr: 68 9029 1010 0400 0101 2004 0007 przelewem lub za pośrednictwem placówki pocztowej.

Oświadczenie powinno być podpisane czytelnie przez przedsiębiorcę lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo w aktach sprawy. W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za zezwolenia sklep/lokal (adres) …………………..Proszę pamiętać, że wskutek decyzji władz centralnych nawet w ostatniej chwili, mogą zostać wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dlatego prosimy śledzić informacje medialne na ten temat. Jeżeli takie zmiany zostaną wprowadzone, informacja na ten temat znajdzie się na stronach BIP Urzędu Gminy Witonia oraz pod nr telefonu 24 3564715.

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2021 (druk do wypełnienia) zostało załączone do niniejszej informacji. Można je także pobrać ze strony www.biznes.gov.pl.

Back to top
[KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...