– Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

7.9 Usługi społeczne i zdrowotne,

programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego  2021-2027

o nr FELD.07.09-IP.01-002/24

Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,  Gmina w Witonia , ul. Stefana Starzyńskiego 6A, 99-335 Witonia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witoni, Szkolna 5, 99-335 Witonia, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania 7.9 Usługi społeczne i zdrowotne,

 1. Cel projektu: 

Wsparcia realizacji usług społecznych na terenie Gminy Witonia.

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Witonia przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 1. Typy działań przewidziane do realizacji:

1 typ projektu

 1. Usługi opiekuńcze tj. m.in. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dzienne formy usług opiekuńczych (kluby, środowiskowe domy pomocy, dzienne domy pomocy, dzienne domy pobytu); usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu.
 2. Usługi asystenckie z wyłączeniem asystentury rodzinnej.
 3. Usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 4. Usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zarówno w formie pobytu dziennego jak i całodobowego), o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach nie jest większa niż 8.
 5. Usługi w postaci mieszkań treningowych lub wspomaganych.
 6. Deinstytucjonalizacja placówek całodobowych o charakterze długoterminowym.
 7. Usługi w gospodarstwach opiekuńczych w formie pobytu dziennego lub całodobowego, o ile liczba miejsc pobytu całodobowego w tych gospodarstwach nie jest większa niż 8.
 8. Działania wspierające osoby przebywające w całodobowych instytucjach opieki prowadzące do usamodzielnienia się.

 2 typ projektu:

 1. Usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej świadczone w miejscu zamieszkania.
 2. Usługi w ramach opieki paliatywnej, hospicyjnej świadczone w miejscu zamieszkania.
 3. Usługi w ramach opieki geriatrycznej świadczone w miejscu zamieszkania.

W ramach wsparcia towarzyszącego, jako element kompleksowego wsparcia, mogą być realizowane m.in.:

 1. Usługi informacyjne i doradcze (w formie poradnictwa).
 2. Usługi dowożenia posiłków.
 3. Transport indywidualny typu door – to – door.
 4. Teleopieka i systemy przywoławcze.
 5. Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego.
 6. Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa w formie krótkookresowego całodobowego lub dziennego pobytu.

3 typ projektu:

 1. usługi superwizji świadczone na rzecz pracowników pomocy i integracji społecznej,
 2. szkolenia,
 3. warsztaty,
 4. seminaria,
 5. studia podyplomowe,
 6. wizyty studyjne.
 1. Wymagania wobec partnera:
 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie usług opiekuńczych
 3. Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.
 • Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
 • Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług opiekuńczych  
 • Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla Łódzkiego  2021-2027 wraz z załącznikami
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 7. że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 8. otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
 9. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
 10. nie zalega z opłacaniem podatków
 • Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witoni
  1. Na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witoni, dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
  1. Od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witoni nie przysługuje odwołanie.
  1. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 1. Sposób i termin składania ofert:
 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witoni, Szkolna 5, 99-335 Witonia z  dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 7.9 ”
  1. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 29.03.2024 .

Informacje: gops@gminawitonia.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Witonia ,  dnia 08.03.2024 r.                                                    

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...