– NABÓR NA STANOWISKO

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” w Łęczycy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko robotnik.

1. Stanowisko – Robotnik- (2 etaty).

2. Miejsce pracy: teren Miasta Łęczyca

3. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie minimum podstawowe,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

4. Wymagania dodatkowe:

– uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja                    w działaniu, komunikatywność, dokładność.

– dodatkowym atutem będzie orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim

5. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania rejonów

– zamiatanie

– opróżnianie koszy ulicznych z nieczystości

– pielenie przydzielonych terenów

– odśnieżanie, posypywanie piaskiem

– stosowanie przepisów BHP podczas wykonywania wszelkich obowiązków

2. Poszczególne czynności powinny być wykonywane z taką częstotliwością, aby były utrzymane w nienagannym porządku i czystości.

3. Właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości.

4. Przekazywanie informacji przełożonemu o kończących się środkach czyszczących, workach oraz sprzętu potrzebnego do wykonywania powierzonych zadań

5. Zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii i uszkodzeń.

6. Współpraca z innymi pracownikami.

7. Dbałość o sprawny przepływ informacji i dobrą komunikację

8. Wykonywanie innych poleceń i czynności zleconych przez przełożonych.

6. Wymagane dokumenty:

– podpisany odręcznie list motywacyjny oraz CV z adnotacją „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 216 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                        z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

– kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje,

– kopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe

– kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.

Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów ponosi pełną odpowiedzialność osoba składająca dokumenty. Oryginały dokumentów będą weryfikowane w przypadku pozytywnego dla kandydata rozstrzygnięcia naboru.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście  na adres: Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 pok. 51, 99-100 Łęczyca w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku do godziny 14:00 w zamkniętych kopertach.

  • Tel. kontaktowy: 884-704-754 (w godz. 7:00 – 15:00)

Dokumenty, które wpłyną do JBZM w Łęczycy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...