– LII sesja Rady Gminy w Witoni

W dniu 8 listopada 2022 r. (wtorek) o godzinie 9-tej w Urzędzie Gminy w Witoni ul. Starzyńskiego 6 (sala USC) odbędzie się  posiedzenie sesji Rady Gminy Witonia.

Porządek posiedzenia:

================
1.  Otwarcie sesji Rady Gminy.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Witonia z dnia 27 września 2022 r.
5.  Sprawozdanie Wójta Gminy Witonia z działalności między sesjami.
6.  Zapytania i wnioski.
7.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023
na terenie gminy Witonia.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 na terenie
gminy Witonia.
10.Podjęcie uchwały w sprawie stawek  podatku od środków transportowych na 2023 na terenie gminy
Witonia.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Witonia
na rok 2023.
12.Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Witonia z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24     kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności       publicznej oraz wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
16. Przyjęcie informacji złożonych przez: Wojewodę Łódzkiego, Urząd Skarbowy, Wójta Gminy
i Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie wypełnienia obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych
przez osoby do tego zobowiązane.

17.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
  Dariusz Kowalczyk

Back to top
Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...