– GOKSiR W WITONI WZNAWIA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

OD 10 SIERPNIA 2020 r. GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITONI WZNAWIA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ, W OGRANICZONYM ZAKRESIE, Z ZACHOWANIEM ŚCISŁYCH REŻIMÓW SANITARNYCH.

W porozumieniu z Wójtem Gminy Witonia, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji wznawia swoją działalność od 10 sierpnia 2020 r. w ograniczonym zakresie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich korzystających prosimy o wnikliwe zapoznanie się z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE GOKSiR W WITONI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 i wzorem oświadczeń przed podpisaniem w przypadku deklaracji udziału w zajęciach stacjonarnych.
Wszyscy korzystający zobowiązani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
NA TERENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU i REKREACJI W WITONI
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument określa „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19″, dotyczące wszystkich pracowników GOKSiR w Witoni, dzieci uczęszczających do placówki oraz ich rodziców lub opiekunów, a także członków zespołów ludowych.

Celem procedur jest:

a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem i zachorowania na chorobę COVID-19,

b) umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestniczenia w zajęciach oraz członkom zespołów ludowych
w próbach organizowanych w placówce w sposób bezpieczny.

Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić Wniosek.

§ 2.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

Organizuje pracę pracowników/ instruktorów na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

Planuje organizację pracy placówki na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, które rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.

Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do placówki na zajęcia artystyczne. W związku z powyższym wymagane jest złożenie Wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do Procedur.

Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.

Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Dopilnowuje, aby w holu głównym przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk,
a w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rak (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).

Dopilnowuje, aby przed wejściem do placówki w przedsionku wisiała instrukcja jak zdejmować rękawiczki jednorazowe, umieszczona w widocznych miejscach w placówce) oraz kosz na zużyte rękawiczki.

Udostępnia w widocznym miejscu wykaz telefonów do podmiotów, z którymi niezbędny jest kontakt
w przypadku podejrzenia zakażenia, jak i bieżącym funkcjonowaniu placówki w okresie pandemii COVID-19 .

§ 3.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących
na chorobę zakaźną.

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury ciała dwa razy dziennie.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

Bezwzględnie przy każdym wejściu /wyjściu do/z holu placówki oraz w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji, umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myje ręce zgodnie z instrukcją.

Pracownicy/ instruktorzy w GOKSiR pracują wg ustalonego harmonogramu.

Przed rozpoczęciem zajęć instruktor zobowiązany jest wyjaśnić uczestnikom zasady bezpieczeństwa
i procedury obecnie obowiązujące w GOKSiR i ustalić zasady zachowania podczas zajęć.

Instruktorzy artystyczni:

a) organizują zajęcia z zakresu edukacji artystycznej, kulturowej,

b) zachowują między sobą dystans społeczny, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m,

c) wyjaśniają uczestnikom zajęć, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone; komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie,

d) instruują i pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji stanowiącej (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce),

e) przypominają i dają przykład; zwracają uwagę, aby dzieci i młodzież często i regularnie myły ręce,

f) unikają organizowania większych skupisk w jednym pomieszczeniu,

g) wietrzą w czasie przerwy sale, w razie potrzeby także w czasie zajęć,

h) nie organizują żadnych wyjść z dziećmi i młodzieżą poza teren placówki.

W przypadku niepokojących objawów instruktor zajęć/ pracownik GOKSiR może dokonać pomiaru temperatury uczestnikowi zajęć i w przypadku wskazania wartości powyżej 37,2 st. C przerwać zajęcia i skierować uczestnika do izolatorium, jednocześnie zawiadamiając opiekunów dziecka i dyrektora GOKSiR.

Po zakończeniu zajęć w placówce pracownicy:

a) wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia,

b) wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,

c) dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów.

§ 4.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w GOKSiR w Witoni, wypełniają wniosek/deklarację korzystania z zajęć w placówce – załącznik nr 1, podpisują oświadczenie określone w załączniku nr 2 zapoznają się z klauzulą informacyjną – zał. Nr 3.

Przekazują dyrektorowi lub instruktorowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne ze względu na istniejące zagrożenie epidemiologiczne.

Nie posyłają dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie, w izolacji, jest poddany hospitalizacji lub prowadzone jest w stosunku do niego postępowanie epidemiologiczne.

Przyprowadzają do placówki tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.

Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.

Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem,
nie podawaniu ręki na przywitanie, nie przytulaniu się to innych dzieci i instruktora, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Bezwzględnie przy każdym wejściu do holu placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu w placówce oraz zakrywają usta i nos zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Są zobowiązani do odbierania telefonów z placówki w sprawie dziecka, stosowania się do przekazanych zaleceń oraz podjęcia natychmiastowych działań.

§ 5.

PRACA PLACÓWKI W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

Szczegółową organizację funkcjonowania placówki określają „Wytyczne dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce opracowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego ogranicza się liczebności grup w zależności od wielkości sali,
a minimalna przestrzeń do zajęć dla uczestników w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę (uczestników i nauczycieli).

Ustala się limit osób przebywających w toalecie, mając na uwadze dystans społeczny 1,5 metra.

Uczestnik zajęć posiada własne przybory plastyczne/piśmiennicze/ muzyczne, które w czasie zajęć mogą się znajdować tylko na jego stoliku. Wychowankowie nie mogą wymieniać się przyborami między sobą.

Wychowanek nie może zabierać do GOKSiR niepotrzebnych przedmiotów.

PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PLACÓWKI:

a. tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do placówki i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać
w placówce. Zaleca się, aby osoba. która przyprowadziła również odebrała dziecko,

b. bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z holu placówki rodzic (opiekun) odkaża ręce płynem
do dezynfekcji rąk, wg instrukcji, umieszczonej w widocznym miejscu w placówce,

c. każdy rodzic powinien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki (lub zdezynfekować ręce),

d. rodzice przyprowadzają dzieci na zajęcia 5 min. przed rozpoczęciem zajęć,

e. pracownik GOKSiR odpowiada za ilość osób przebywających w pomieszczeniu, dlatego kieruje dzieci
do właściwej sali.

ODBIERANIE DZIECI Z PLACÓWKI:

a. rodzic nie może oczekiwać na zakończenie zajęć w budynku placówki,

b. rodzic wchodzi do holu placówki z założoną maseczką i dezynfekuje ręce,

c. pracownik placówki odprowadza dziecko do rodzica.

DODATKOWE ZASADY WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI ZAJĘĆ/WARSZTATÓW

INDYWIDUALNE LEKCJE GRY NA INSTRUMENCIE MUZYCZNYM:

Uczestnicy grają na własnych instrumentach, każdorazowo przyniesionych z domu.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE:

Uczestnicy otrzymują wydzielony komplet materiałów realizacyjnych, które po zakończonych zajęciach odkładane są w wydzielone miejsca.

Nie ma możliwości wymieniania się narzędziami i przyborami do pracy, które po zakończeniu zajęć są odkładane w jedno miejsce, dezynfekowane i przechowywane oddzielnie.

Wykonane – zakończone prace są zabierane do domu lub oczekują do następnych zajęć w wydzielonych miejscach.

Istnieje możliwość korzystania z własnych narzędzi i przyrządów przyniesionych i zabieranych bezpośrednio po zajęciach do domu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH DZIECIĘCEGO I MŁODZIEŻOWEGO, LUDOWEGO
W OBIEKTACH GOKSIR:

Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego zajęcia grup zespołów śpiewaczych odbywać się będą w dniach i godzinach uzgodnionych z instruktorem muzyki, przy założeniu, że każdy zespół spotykać będzie się jeden raz w tygodniu i zobowiązany będzie do przestrzegania procedur obowiązujących w GOKSiR oraz wypełnieniu oświadczenia członka zespołu dziecięcego, młodzieżowego, ludowego.

§ 6.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci. Dalsze postępowanie następuje zgodnie z instrukcją i poleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łęczycy.

Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.

Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby i inspekcje, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

Dyrektor sporządza listę osób, które w tym samym czasie przebywały z osobą podejrzaną o zakażenie.

Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczestnik zajęć z podejrzeniem choroby, zostaje poddane gruntownemu sprzątaniu oraz zostają zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem i zachorowania na COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

a. instruktor bezzwłocznie odizolowuje je do izolatorium,

b. instruktor pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości,

c. instruktor telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

d. dyrektor zawiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112,

e. pracownicy placówki bezzwłocznie zawiadamiają rodziców o zaistniałej sytuacji.

Podobne procedury stosuje się w stosunku do wszystkich osób biorących udział w zajęciach organizowanych w GOKSiR.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Procedury obowiązują do odwołania.

Zał. nr 1 do Procedur

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie

Tel ………………………………………….

Wniosek

o wznowienie udziału dziecka w zajęciach stałych w GOKSiR w Witoni w okresie epidemii

W okresie epidemii placówka pełniąca opiekę nad dziećmi zobowiązana jest do przestrzegania reżimu sanitarnego ustalonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Oświadczam, że znam warunki pobytu rodzica i wychowanka na terenie GOKSiR w czasie epidemii i wnioskuję o wznowienie udziału w zajęciach i przyjmuję wymienione zasady opieki nad moim dzieckiem w okresie epidemii:

Imię i nazwisko dziecka – …………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa zajęć – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chęć udziału w zajęciach mogą zgłaszać tylko rodzice tych dzieci, które uczęszczały na zajęcia organizowane przez GOKSiR przed dniem 12 marca 2020 r. tylko na zajęcia, na które były zapisane.

Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia, u którego stwierdzi objawy chorobowe.

Nie może brać udziału w zajęciach dziecko, które mieszka wspólnie z osobą chorą, przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Nie może przyprowadzać i odbierać dziecka osoba z objawami choroby, przebywająca na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Dziecko, u którego w czasie pobytu w GOK stwierdzono niepokojące objawy chorobowe, do czasu odebrania przez rodziców jest izolowane.

Dziecko nie może przynosić żadnych zabawek i przedmiotów z domu, wyjątek stanowią przybory plastyczne, piśmiennicze, instrument muzyczny.

Osoby przyprowadzające/oczekujące/odbierające dzieci z placówki są zobowiązane do przestrzegania reżimu sanitarnego, w tym w szczególności:

osłaniania ust i nosa, zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób przebywających w otoczeniu, dezynfekowania dłoni, noszenie jednorazowych rękawiczek ochronnych.

…………………………………………………………………..

Data i podpis rodzica składającego oświadczenie

Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar temperatury ciała.
W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców.

Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka przy wejściu do budynku GOKSiR oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

………………………………………………………………………

Data i podpis rodzica składającego oświadczenie

Zgodnie z wytycznymi placówka pełniąca opiekę nad dzieckiem zobowiązana jest ustalić warunki szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych. Proszę o podanie danych do kontaktu w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Data i podpis rodzica składającego oświadczenie

Jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witoni, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

……………………………………………………………………..

Data i podpis rodzica składającego oświadczenie

Zał. Nr 2 do Procedur

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO/ UCZESTNIKA ZAJĘĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITONI

dotyczące osoby uczestniczącej w zajęciach artystycznych i kulturowych organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Witoni. Oświadczenie opracowano na podstawie rekomendacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku ze stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 obowiązującym na terenie Polski.

Imię i nazwisko uczestnika zajęć : ………………………………………….

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (tylko niepełnoletni uczestnicy): ………………………..

Oświadczam, że:

1. Zostałem zapoznany z obowiązującymi procedurami obowiązującymi na terenie budynku GOKSiR zobowiązuję się do ich przestrzegania, zapoznania z nimi dziecka oraz wyrażam zgodę na udział w zajęciach zgodnie z procedurami.

2. W ciągu ostatnich 14 dni dziecko nie było nadzorowi epidemiologicznemu (kwarantannie), jak również dziecko nie miało kontaktu z osobą poddaną nadzorowi epidemiologicznemu.

3. W ciągu ostatnich 14 dni dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 lub z osobą podejrzaną zakażeniem.

4. W ciągu ostatnich 14 dni dziecko nie wróciło z wyjazdu zagranicznego, jak również żadna z osób, z którą dziecko miało kontakt, nie wróciła z wyjazdu zagranicznego.

5. W ciągu ostatnich 14 dni nie występowały u dziecka objawy takie jak: gorączka, suchy kaszel, duszności lub inne wskazujące na chorobę zakaźną.

6. Zobowiązuję się do pilnego poinformowania GOKSiR w przypadku wystąpienia zdarzeń lub powzięcia wiedzy o zdarzeniach opisanych w pkt. 1-4 niniejszego oświadczenia po terminie jego podpisania. Jestem świadomy/-a, że mogą mieć one wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, pracownikom, innym rodzicom dzieci uczęszczających na zajęcia.

7. Zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych regulacji GOKSiR związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.

8. Rozumiem, że opuszczanie miejsca zamieszkania zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia wirusem SARS CoV-2. Jestem świadomy, że pomimo stosowania przez GOKSiR szczególnych środków ochronnych (zaakceptowanych przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną), nie powoduje to całkowitego wyeliminowania ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2.

9. Będąc świadomym stanu epidemii COVID-19 obowiązującego na terenie Polski, wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach edukacyjnych, rozrywkowych itp. organizowanych przez GOKSiR.

10. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i nie istnieją żadne przeciwskazania zdrowotne do uczęszczania mojego dziecka na zajęcia w GOKSiR. Ponoszę pełną odpowiedzialność za niniejszą decyzję wyrażenia zgody na uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych itp.

11. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na podjęcie przyjętych przez placówkę wewnętrznych procedur bezpieczeństwa i odbioru dziecka z izolatki w najszybszym możliwym czasie (do 30 min).

12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w formularzu.

Jednocześnie zobowiązuję się:

1. Przyprowadzać do GOKSiR w Witoni tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych (kaszel, katar, podwyższona temperatura, biegunka, osłabienie, itp.) oraz nie przyprowadzać dziecka na zajęcia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie, izolacji lub jest objęty nadzorem epidemicznym.

2. Zobowiązuje się przestrzegać wszystkich regulaminów i procedur bezpieczeństwa obowiązujących
w GOKSiR w Witoni. Informujemy, że w placówce będą obowiązywać zasady reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i mogą być uaktualniane w każdej chwili.

Miejscowość,………………………….………..data ……………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniej osoby

Zał. Nr 3 do Procedur

Klauzula informacyjna – zgoda na pomiar temperatury ciała uczestnika zajęć

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witoni, ul. Szkolna 13, 99-335 Witonia (dalej: my).

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, pocztą tradycyjną na adres ul. Szkolna 13, 99-335 Witonia lub e-mail: iod@gminawitonia.pl

3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych dziecka oraz jego rodziców/opiekunów prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego) w zw. z art. 30a oraz art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

4. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, realizacji zajęć specjalistycznych – artystycznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże ich brak będzie skutkował niemożliwością realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 4.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia obowiązywania stanu epidemii.

8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,

b. prawo do sprostowania danych,

c. prawo do ograniczenia przetwarzania,

d. prawo do wniesienia sprzeciwu.

10. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Back to top
[KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...